Startsidan » Tjänster » Fastighet » Snöröjning

Snöröjning - Göteborg, Västsverige

snöröjning-tak

Område: Vi utför Snöröjning i Göteborg & Västsverige.

Under vintertid uppstår det ofta problem med snö och is på och i anslutning till tak. Vi utför alla sorters snöröjning/snöskottning och förebyggande arbete för att motverka att problemet uppstår med överbelastade tak och snö- och isras med fara för personer och egendom. Vi erbjuder våra tjänster både i form av utryckning på akutlarm, men även löpande avrop, avtalad rondering/bevakning och förebyggande arbete. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att teckna avtal med oss för att säkerställa att hjälpen finns när snön kommer.

Snö och is utgör allvarliga hinder för tillgängligheten, både för fotgängare och fordon i trafik. Snö förhindrar effektivt framdriften i och med att den är skrymmande och dessutom kan vara svår att forcera. Modd och strängar av snö kan göra vägbanan svårnavigerad och därmed medföra risker för avkörningar och kollisioner. Is minskar friktionen mellan däck och underlag, vilket kökar risken för olyckor. Detsamma gäller friktionen mellan yttersula och trottoar.

Snöröjning för fastighetsägare

En fastighetsägare, oavsett det handlar om en fristående villa, ett hyreshus, en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening eller en lokal för näringsverksamhet, är alltid skyldig att avlägsna snö och is för att säkerställa en god tillgänglighet och en hög säkerhet på och omkring fastigheten vintertid. Grundregeln är att fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att det inte kan uppkomma personskada och sakskada. Om det inträffar en olycka, och fastighetsägaren anses ha varit vårdslös eller oaktsam, kan skadeståndsskyldighet åligga.

Viktigt att notera är att det inte bara är markytan som ska vara föremål för snöröjning. Eftersom fastighetsägaren är skyldig att se till att person- eller sakskada inte ska kunna inträffa, gäller snöröjningsplikten även tak, balkonger och andra ytor från vilka snö och is kan falla ner.

Snö och is på tak kan ge upphov till stora problem, inte bara genom att snön och isen faktiskt kan falla ner och orsaka skada, utan också genom att överbelastning kan ge upphov till skada på själva taket. Det är viktigt för varje fastighetsägare att genomföra regelbundna kontroller för att se till att taket och ytor i anslutning till det är i bästa skick under hela vintern. Om fastighetsägaren inte har möjlighet att sköta om snöröjning på egen hand är det klokt att anlita en aktör som specialiserar sig på snöröjning och snörasskydd. En sådan aktör kan arbeta förebyggande men också svara på löpande avrop och ha hand om löpande bevakning av fastigheten. Ett avtal med en pålitlig partner inom snöröjning och snörasskydd är en billig försäkring mot stora skador.

Ytterligare en sak att tänka på för en fastighetsägare är tillgängligheten för sopbilen och hämtpersonalen. Det är viktigt att röja bort snö från sopbehållaren. Om sopbehållaren är av typen kärl, bör sträckan mellan kärlet och sopbilen göras så framkomlig som möjligt.

Det finns emellertid en tydlig gräns för var fastighetsägarens ansvar upphör. På mark med stadsplan är kommunen skyldig att utföra snöröjning och vinterrenhållning. Kommunens skyldighet att röja bort snö och is samt utföra förebyggande åtgärder gäller för trottoarer, gång- och cykelbanor, bilvägar och torg som inte ligger på en privatägd fastighet. För en gångväg inom en fastighet är det dock fortfarande fastighetsägaren som ansvarar för snöröjningen.

Vilka moment ingår i snöröjning?

Snöröjning hanteras alltid som en sammanhållen tjänst där det är resultatet som är i fokus i avtalet mellan beställare och utförare. Det är naturligt att det förhåller sig så, eftersom vädrets makter inte går att förutse. Utföraren ansvarar för att tillse att det objekt, till exempel en gata, en trottoar, en innergård, etc., som är föremålet för snöröjningen, görs tillgängligt för trafik enligt kraven i avtalet.

Exakt vilka moment som ingår i tjänsten snöröjning kan givetvis skilja sig mellan olika avtal. Här är emellertid en kort beskrivning av de moment som kan komma ifråga.

Plogning

Plogning är den första åtgärden när det har fallit snö. Givetvis beror omfattningen av plogningen på hur stora snömängder som faller samt lufttemperaturen. Grundregeln är att snöröjning i form av plogning ska ske när framkomligheten på vägbanan försämras. Snö som snabbt förväntas smälta bort föranleder inget behov av plogning.

Borttagning av vallar

Vid plogning av större snömängder, antingen vid ett tillfälle eller vid upprepade tillfällen, bildas ofta vallar vid gatkanterna. En grundregel är att snön ska plogas upp på endast en sida av gatorna men det är inte alltid möjligt att göra detta. Samtidigt kan vallarna blockera infarter och utfarter. Det finns därmed ofta ett behov av att ta bort delar av vallar för att öka framkomligheten.

Bortforsling av snö

Snö som inte kan placeras på vallar på gator måste fraktas bort. Även detta moment är en del av snöröjningen. Bortforslingen sker antingen till av kommunen specifikt utpekade snöupplag eller sjötippar.

Snöröjning av tak

Det är en förhållandevis enkel historia att föra bort snö och vidta förebyggande åtgärder i form av exempelvis sandning på en gata eller trottoar. Det är betydligt mer komplicerat att snöröja på tak och till tak angränsande ytor. Snöröjning av tak är en uppgift som specialiserade aktörer inom fastighetsservice gör bäst. Skötseln av taket under vintern kan omfatta moment som snöskottning och borttagning av istappar. Kopplat till snöröjning av tak ligger åtgärder för snörasskydd. Framför allt handlar snörasskydd om fysiska skyddsåtgärder.

Sandning

Sandning kan vara både en förebyggande och en reaktiv åtgärd inom snöröjning. Sandning görs ofta kontinuerligt eftersom sand- och gruspartiklarna snabbt sköljs bort från vägbanor och trottoarer. Sandning är ofta det bästa alternativet för att snabbt öka framkomligheten. Om sandning inte är lämpligt på grund av alltför stora samlingar av is, är saltning eller halkbekämpning med saltblandad sand ett bra alternativ. För gång- och cykelbanor är sandning dock alltid det enda alternativet.

Saltlösning

Salt ska användas mycket restriktivt i och med att salt kan ha negativa effekter på miljön. Vissa kommuner har till och med ett förbud mot användning av salt. Något förbud mot att använda saltblandad flis eller sand finns dock inte.

 

 

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.